Bon na innowacje


Otrzymaliśmy BON NA INNOWACJE

19 października 2017 r.

Inter-Castor wziął udział w konkursie o BON NA INNOWACJE  ogłoszonym przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wystąpiliśmy o dofinansowanie opracowania i wdrożenie nowej technologii spawania obwodowego retorty pieca do azotowania ze stopu niklu Inconel 600. W dniu 26.09.2017 zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o Bon złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2017 roku. Wniosek Inter-Castor został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania. Wniosków rekomendowanych do dofinansowania wśród których znalazł się Inter-Castor było 29 (z 43 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po ocenie formalnej) o łącznej wartości netto blisko 3,4 mln zł i łącznym dofinansowaniu 2 667 881,62 zł. W dniu 12.10.2017 r. Inter-Castor podpisał umowę o dofinansowanie o wartości prawie 99,5 tys. zł.

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” to inicjatywa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskim przedsiębiorstwom MŚP na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Dzięki udostępnieniu MŚP najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych, a także stworzeniu możliwości zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej, podmioty te zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku.

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R i profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

MŚP, wybrane do projektu, otrzymają Bon, który może zostać udzielony na pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych usługi. Jeśli usługa ta obejmie przeprowadzenie i/lub wdrożenie prac B+R, opracowanie lub wdrożenie nowego produktu, usługi lub technologii albo uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw – wówczas wartość wydatków kwalifikowalnych będzie mogła wynieść maksymalnie 117 647,04 zł netto. Bon może obejmować także szeroko pojęte doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania, procedury ochrony praw własności przemysłowej, internacjonalizacji i przygotowania strategii rozwoju działań eksportowych, a także prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej. W takich przypadkach maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 529,40 zł netto.