Nasza strategia


Strategia CSR w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Inter-Castor”

na lata 2014 -2020 z perspektywą do roku 2026

 

„Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” Seneka

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Coraz więcej firm na świecie inicjuje i wdraża strategie społecznej odpowiedzialności, które służą budowaniu dobrych i długoterminowych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym firmy (pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność, środowisko naturalne, akcjonariusze). Szacunek dla otoczenia sprawia, że mogą one rozwijać się w sposób zrównoważony, stabilny i przewidywalny.

Niniejsza Strategia CSR spółki „Inter-Castor” jest wstępem do porządkowania działań zmierzających do zrównoważonego i trwałego rozwoju firmy, opracowywanych pod kątem osiągnięcia celów strategicznych. Dokument ten określa nie tylko kierunki zaangażowania społecznego i przyczyny ich wyboru przez firmę „Inter-Castor”, ale także plany rozwoju przedsiębiorstwa jako takiego. Warto zaznaczyć, że prezentowana strategia CSR PPUH „Inter-Castor” jest ściśle związana ze strategią biznesową – Polityką Jakości na lata 2014-2020, przyjętą 27 sierpnia 2014 r., a także inspirowana normą ISO 26 000 tj. obejmującą zarówno wskazane poniżej obszary CSR ale przede wszystkim opierającą się na 3 głównych zagadnieniach CSR: spraw pracowniczych i otoczenia lokalnego, rynku oraz środowiska naturalnego.

 

 SZYBKO, TANIO, TERMINOWO, PROFESJONALNIE I SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNIE

Strategia CSR dotyczy trzech kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności w PPUH „Inter-Castor”:

  • Dialogu
  • Rozwoju
  • Ekologii
    strategia

Obszary te przełożone na cele pośrednie CSR są podstawą do opracowania w następnej kolejności programów, polityk biznesowych i planów taktycznych.

Cele pośrednie CSR

 

  • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju firmy (czyli rozwój firmy uwzględniający główne wyzwania z punktu widzenia CSR w tym utrzymanie polityki jakości, wprowadzenie polityki personalnej)

 

  • Promowanie zachowań i rozwiązań prośrodowiskowych (zarówno jeśli chodzi o politykę środowiskową, wprowadzenie norm środowiskowych, jak promocję proekologicznych zachowań wśród interesariuszy)

 

  • Rozwój dialogu z interesariuszami, w tym ze społecznością lokalną i uwzględnienie ich głosu w działalności biznesowej (opracowanie polityki zaangażowania społecznego, polityki komunikacyjnej i ich wdrożenie)