Korzyści


Firma PPUH „Inter-Castor” planując cele przestawione w Strategii CSR zakłada osiąganie wymiernych korzyści, w tym:

  • zbudowanie przewagi konkurencyjnej;
  • zbudowanie stabilnej, społecznie odpowiedzialnej organizacji biznesowej.
  • zminimalizowanie negatywnych skutków działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne i otoczenie m.in. poprzez zwiększenie oszczędności zasobów w firmie czy też poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
  • ukształtowanie trwałych relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. poprzez zwiększenie świadomości i popularności działań z zakresu CSR;