Klauzula Informacyjna RODO


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. „Inter-Castor” Sp. z o.o. z siedzibą w Połupinie, ul. Krośnieńska, nr 5, 66-600 Połupin.
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, kontaktu, realizacji usług i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji celów dla jakiech zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na zastosowanie dłuższego okresu przechowywania..